Jaa sosiaalisessa mediassa

ANYHELP.FI

PERUSTETTU 2019

Anyhelp.fi:n tavoitteena on tuottaa julkaisuja talousrikollisuudesta ja rikoksesta, jota valtamedia ja viranomaiset, eivät oikeudellisen prosessijärjestyksen vuoksi ole voineet saattaa vielä julkiseksi.

SIVUSTON TAVOITE

Sivuston primääritavoite tuottaa kuluttajansuojaksi informatiivista sisältöä, joka osaltaan estää uusintarikosten mahdollistumista. Voittoa tavoittelemattomana tarkoitus ei ole kerätä mainostuloja, tuottaa omistajilleen taloudellista hyötyä tai toimia vaihtoehtomediana.

SIVUSTON VIRALLINEN MERKITYS

Sivusto on liitettynä viralliseen korkeimman oikeuden asiakirjaan ja osa asiakirjaa, joiden käsittelijät tietävät taustat, eikä teksti näin voi tai pyri olemaan havainnollistavaa tai yksinkertaistavaa. Sivusto on myös osa talousrikostutkinnan virallisia asiakirjoja, joten teksteissä keskitytään rikoksen ja tapauksen kannalta oleellisiin seikkoihin.

SIVUSTON VASTUU

Sivuston irtisanoutuu julkaisuissaan levittämästä luonnollista tai oikeushenkilöä koskevaa valheellista tai vahingoittavaa tietoa rikosoikeudellisen vastuun nojalla. Artikkeleissa käsiteltyjen rikosten subjektiivinenkaan lähestyminen ei poista julkaisijan vastuuta ja velvollisuutta esitettyjen tietojen faktuaalisuuden varmistamiseen.

Sivuston ylläpitäjät ja julkaisija, ovat perehtyneet journalistin ohjeisiin tarkoin, huolimatta ettei journalistin velvollisuuksia tai virkamiesvastuuta sovelleta sellaisenaan Anyhelp.fi sivustoon.

PARKKIPATE JA KTC FINLAND OY:TÄ KOSKEVAT JULKAISUT

Sivusto käsittelee laajasti Parkkipate Oy ja KTC Finland Oy:n toimintaa. Talousrikosyksikkö on aloittanut 6/2019 tutkinnan, törkeästä petoksesta ja useista liitännäisrikoksista, jotka johtivat oikeudenkäyntiin ja syyttömän tuomitsemiseen alioikeuksissa. Laajasti uutisoitu 46000€ ”pysäköintiriita” on lainvoimaton ja saatettu korkeimman oikeuden käsiteltäväksi.

Sivusto perustettiin talousrikollisuutta käsitelleen blogiin suoritetun tietomurron jälkeen, joka on Helsingin talousrikosyksikön tutkittavana ja sen nimike on Törkeä tietomurto, sillä teko kohdistui julkiseen uutisointiin, jossa Egorazzi 5.6.2019 tunnusti oikeusmurhan tapahtuneen Parkkipate Oy:tä koskevassa oikeudenkäynnissä.

Julkaisijalla on rikostutkinnan myötä toissijainen syyteoikeus kyseisiin yrityksiin kohdistuviin rikosepäilyihin ja asianomistajana myös oikeus julkaista asiaa koskevaa sisältöä salassa pidettävää tietoa lukuun ottamatta. Julkaisut on oikolukenut ja hyväksynyt asianomistaja, tapauksesta tuomittu helsinkiläisnainen, jonka kirjallisella luvalla, julkaistavaksi on saatettu myös asianajajansa välityksellä asianajosalaisuuden alaisia tietoja.

Parkkipate Oy:lle ja KTC Finland Oy:lle on annettu journalistin ohjeiden mukaisesti tarkastusoikeus ja kommentointimahdollisuus, jonka he ovat toistuvasti jättäneet käyttämättä. Vakavista rikossyytöksistä huolimatta rikosilmoituksia sivuston julkaisuista ei ole tehty, sillä kyseiset yritykset tietävät, ettei Anyhelp sivusto sisällä valheellista tai totuudenvastaista tietoa ja esitetyt syytökset ovat kattavin asiakirjanäytöin todistettavissa.

POLIISIN JA KANSANEDUSTAJIEN KANTA

Poliisi on ohjeistanut sivuston ylläpitäjää siitä, mitä ei kannata julkaista. Talousrikosyksiköltä on myös pyydetty proaktiivista puuttumista, mikäli jokin julkaisu koettaisiin tutkintaa haittaavaksi. Viranomaisten ja usean poliisimiehen viesti Anyhelp.fi -sivustosta on ollut kannustavaa, sillä talousrikollisuudesta puhutaan vähän suhteessa sen vuosittaiseen 5 miljardin euron haittavaikutukseen ja lukuisiin yksilöuhreihin, joita mediassa ei huomioida.

Kansanedustaja varatuomari Leena Meri ja Mika Niikko ovat asiantuntemuksellaan opastaneet ja auttaneet asian eteenpäinviemisessä henkilökohtaisesti ja perehtyneet myös Anyhelp.fi sivuston sisältöön, tietoisina että asia tulee julkiseksi poliisin taholta myöhemmin.

Sisäministeri Maria Ohisalo on ollut yksityishenkilönä yhteydessä oikeusmurhan ja talousrikoksen uhriin, todeten; ”hyvä kun pidätte asiaa esillä, ministeriötasolla pystymme vaikuttamaan, ettei vastaava toistuisi muiden kuluttajien kohdalla”

MEDIA VAIKENEE OSITTAIN SYYSTÄ

MTV, Helsingin Sanomat ja Iltalehti ovat tietoisia Anyhelp.fi sivuston sisällöstä myös laajemman medialle toimitetun asiakirjasisällön ja puhelinhaastattelujen myötä.

Vastuullista mediaa ja virkamiehiä, sekä kansanedustajia sitoo salassapitolait ja velvoitteet. Oikeusjärjestelmää ja annettuja tuomioita on kunnioitettava julkisessa sanassa, riippumatta siitä, onko julkinen sana aineellisen totuuden vastainen.

Uutiset talousrikoksista perustuvat usein tutkinnanjohtajan lausuntoihin tai tuomiokirjelmiin, huolimatta onko tuomio lainvoimainen. Aineellinen totuus odottaa, jopa vuosia ilmituloaan, sillä talousrikosten tutkinta-aika on Suomessa keskimäärin 550 päivää. Syyteharkinta kestää noin 250 päivää ja tuomioistuimen täytäntöönpanokelpoiseen tai lainvoimaiseen uutisoitavaan tuomioon kuluu keskimäärin 3-4 vuotta.

Rohkeat ja vastuulliset päätoimittajat ja julkaisupäälliköt huomioivat oikeusjärjestelmän viiveen julkaisupäätöksissään. Lööppiuutisointi jälkikäteen on tuottoisaa, vastuullinen media toimii ennakoivasti ja objektiivisesti, uhrin tilanteen huomioiden.

 

YHTEYSTIEDOT

asloinvest@gmail.com

Anyhelp.fi

 

Vihjeitä Parkkipate/ KTC Finland Oy:n toimintaa koskien vastaanotetaan luottamuksella;

asloinvest@gmail.com

 

Anyhelp.fi pidättää oikeuden sivuston sisältöön ja edellyttää journalistin ohjeiden mukaista lähdeviittausta, sivuston julkaisujen sisältöä tausta-aineistona tai edelleen julkaistuna käytettäessä.